Våre tjenester

Avklaring

Avklaringstilbud til deg som har behov for bistand til egenvurdering og avklaring av sin arbeidsevne og sine arbeidsmuligheter på en systematisk og formålstjenlig måte. Tiltaket skal bidra til at du får økt innsikt i dine muligheter, samt utforme forslag til videre tiltak eller behov for bistand for å nå målet om å komme i eller beholde arbeidet.

Kartlegging av dine bistandsbehov samt øke forståelsen av hva som fremmer muligheten for å komme og kunne stå i jobb er sentrale punkter i tiltaket. Det gis veiledning av yrkesmål, samt motivasjons- og mestringsaktiviteter. Praktisk utprøving av arbeidsevne er en viktig del av avklaringen.

Avklaring kan tilbys personer med eller uten arbeidsforhold som har behov for en mer omfattende avklaringsbistand enn den NAV kan tilby. Deltakerne kan være personer med ulike utfordringer; f eks helseproblemer, liten/ingen arbeidserfaring, usikkerhet ang yrkesvalg, sammensatte utfordringer m.v.

Varighet i tiltaket er inntil 30 timer pr. uke i inntil 4 uker med mulighet til forlengelse i 4 + 4 uker.

Deltaker i tiltaket Avklaring mottar økonomisk ytelse fra NAV i hht sine rettigheter.


Arbeidsrettet rehabilitering dagtilbud - ARR

Skal styrke din arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer din deltakelse i arbeidslivet. Skal også lære deg å mestre arbeidssituasjonen i en tilbakeførings- /arbeidssøkerfase til tross for en eventuell sykdom eller skade.

Kan inneholde:

 • arbeidsforberedende trening
 • arbeidsutprøving
 • kontakt med arbeidslivet
 • generell opptrening
 • funksjonsfremmende trening
 • livsstils -/kostholdsveiledning
 • opplæring knyttet til nåværende arbeidsforhold
 • motivasjon
 • mestring i/av hverdagen
 • eventuell kombinasjon av flere punkter

10 timer pr uke inntil 4 uker. Med mulighet for forlengelse 4 + 4 uker. Ytelse fra NAV i form av sykepenger og rehabiliteringspenger.


Avklaring i skjermet virksomhet

Målsetningen med tiltaket er å gi deg som har behov avklaring av arbeids- og funksjonsevne. Det vil bli gitt veiledning og oppfølging og kartlegge dine muligheter på arbeidsmarkedet. Tiltaket er et tilbud for deg med nedsatt arbeidsevne og har yrkesrettet attføring.

Etter endt opphold i tiltaket kan du i samarbeid med Nav gis tilbud om deltakelse i andre arbeidsrettede tiltak som for eksempel kvalifisering, arbeidstrening (APS), arbeid med bistand (AB). 

Deltakelse i tiltak gir deg:

 • kompetanse- og interessekartlegging
 • motivasjon og veiledning
 • informasjon om utdanning og yrkesvalg
 • rettigheter og plikter i arbeidslivet
 • utforming av CV, jobbsøk og intervju
 • utprøving i relevant arbeid internt ved Lofoten Industri, eller i ekstern bedrift
 • tiltaket tilbyr avklaring gjennom teoretisk og praktisk tilnærming

Varighet av tiltaket er i inntil 12 uker. Ved deltakelse i dette tiltaket mottar deltaker ytelse fra NAV iht. den enkeltes rettigheter.


Kvalifisering i arbeid – KIA

For deg som har behov for kvalifisering gjennom tilrettelegging og oppfølging. Lofoten Industri AS tilbyr deltakelse i kvalifisering som kan vare i inntil 2 år. Målet er å kvalifisere seg i et yrke med sikte på jobb, eller jobbsmak som motiverer for videre skolegang. De som er på kvalifisering kan velge hvilket yrke de ønsker å kvalifisere seg til. Praksis foregår internt på Lofoten Industri AS. Alternativt har bedriften også samarbeid med eksterne bedrifter for utleie av arbeidstakere fra dette tiltaket.

LIAS tilbyr opplæring/praksis innenfor mekanisk, snekker, trykkeri/layout, kontor, kantine, vaskeri, barnehage og butikk. Bedriften er også godkjent lærebedrift innen fagene sveis, platearbeid, layout, salg og service samt barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Arbeidstakere i Kvalifisering mottar lønn fra Lofoten Industri AS.


Tilrettelagt i arbeid – TIA

Et tidsbegrenset tiltak for deg som har små eller begrensede muligheter for å få og beholde et arbeide i det ”ordinære” arbeidsmarkedet, men som allikevel kan delta i et tilrettelagt arbeid. Tiltaket skal bidra til å styrke deg som arbeidstaker gjennom arbeid slik at formidling til ordinært arbeid på sikt kan prøves.

Mange har, etter å ha vært gjennom kvalifisering, funnet sin arbeidsplass hos oss. Noen vil ikke kunne, av forskjellige årsaker, konkurrere på det åpne arbeidsmarkedet, selv etter en solid skolering hos oss. Man kan da få tilbud om en arbeidsplass med en tidsubestemt arbeidskontrakt i bedriften. Arbeidstakere i dette tiltaket skal likevel kunne formidles til arbeid, og vil få hjelp til dette under veis der det er aktuelt.

Arbeidstaker i Tia mottar lønn fra Lofoten Industri AS.


Arbeid med Bistand - AB

Arbeid med bistand er for deg som trenger tilrettelegging av arbeidsplass i bedrift eller virksomhet utenom Lofoten Industri AS. Dette tiltaket kan kombineres med andre tiltak, i forbindelse med overgang fra skolegang eller soning i institusjon til arbeid eller til tiltak.

Hjelpen kan gis i form av:

 • avkompetansekartlegging
 • hjelp til å finne en egnet arbeidsplass
 • tilrettelegging på arbeidsplassen
 • opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter
 • råd og veiledning til arbeidsgiver.

Arbeid med bistand skal hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne inn i arbeidslivet. Tiltaket har en varighet av inntil 3 år. Ytelse fra NAV og i hht sine rettigheter.

Arbeid og psykisk helse -Vilje Viser VeiMålgruppen er personer med moderate eller alvorlige psykiske lidelser med store sammensatte behov som må avklares i forhold til arbeidsmarkedet. Personer som har behov for en gradvis tilnærming til arbeid og aktivitet. Individuell tilnærming/ brukermedvirkning. Reell avklaring av arbeidsevne, kompetanse. Tett oppfølging. Tiltaket tilbyr en rekke ulike aktivitetstilbud som også er av sosial karakter.

Varighet inntil 1 år med mulighet for forlengelse. Deltakere i tiltaket mottar økonomisk ytelse fra i hht sine rettigheter.


Arbeidspraksis i skjermet virksomhet - APS

APS er et tiltak som, gjennom arbeidstrening, undervisning og sosial trening, skal kartlegge dine muligheter i forhold til arbeid eller utdanning. Det tilbydes en
individuelt tilrettelagt plan ut fra dine ressurser og behov, hvor helhetsperspektivet er et sentralt tema.

Målgruppen er personer med usikre yrkesmessige forutsetninger som har behov for målrettet, tett oppfølgning gjennom samtaler og jobbtrening. For personer som i stor grad er avhengig av sosialhjelp som inntektskilde og med svak tilknytning til arbeidslivet. Sammensatte problemer; individuelt tilpasset Arbeidsforberedende program.

Deltaker i arbeidspraksis kan velge mellom en rekke ulike arbeidsarenaer, både intern på Lofoten Industri AS og blant bedrifter vi samarbeider med.

Oppholdstid i tiltaket er 2 perioder av 12 måneder, ut fra den enkeltes behov. Deltaker i tiltaket mottar økonomisk ytelse fra Nav i hht sine rettigheter.

Lofoten Industri AS - Vorsetøyveien 18 - Postboks 150 - 8301 Svolvær - Tlf: 760 68 500  | Sidene er utviklet av LIAS reklame © 2016